Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil 26. 9. 2018, ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka.

Prisotni so bili  vsi predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ni bilo pa predstavnikov iz 6. b, 6. c in 7. b.

 

Dnevni red:

  1. predstavitev članov ŠP in mentorice ter letošnje teme ŠP
  2. pozdravni nagovor ge. ravnateljice in pomočnice ravnateljice
  3. izvolitev vodstva s strani učencev (predsednika in podpredsednika), članov Zdrave šole ter udeležencev na občinskem ŠP
  4. razno

 

K1) Mentorica Marija Špringer je predstavila članom, kaj je ŠP kot šolska skupnost in kakšne naloge ima le-ta v okviru šole, občine in države.

Tudi letošnja tema ŠP je Šolstvo in šolski sistem. Tema je zelo široko zasnovana, pogovori pa naj bi tekli okrog podajanja učne snovi, ali je je preveč ali je premalo praktičnega pouka, ali  se imajo vsi učenci možnost šolati v srednjih, poklicnih šolah in univerzah. Primerjali bomo šolanje otrok v Sloveniji in drugih državah.

Predstavili so se tudi člani – učenci ŠP. Mentorica je predstavila novo sodelavko, magistrico bibliotekarstva, go. Uršo Prus, ki bo letos tudi sodelovala v okviru ŠP.

K2) Ga. ravnateljica je pozdravila navzoče učence in jim zaželela ustvarjalno delo v ŠP kot tudi v oddelčnih skupnostih. Omenila je, da bo letošnje šolsko leto pestro glede prenove starega dela šole. Učenci 4. razredov matične šole se že od prvega šolskega dne vozijo vsakodnevno v podružnično šolo Adlešiči, kjer izvajajo pouk. Prav tako so »gosti« učenci 5. b in 5. c na Srednji šoli Črnomelj zaradi istih razlogov.

Učenci 9. razredov bodo tudi letos sodelovali pri pisanju NPZ-jev. Ocene le-teh se ne vpisujejo v redovalnico.

Poleg redne teme letošnjega ŠP, ki je Šolstvo in šolski sistem, se bomo na srečanjih pogovarjali o aktualnih problemih, podajali nove pobude in predloge. Pogovarjali se bomo o naboru interesnih dejavnosti, katere učenci še pogrešajo,…

Pomočnica ravnateljice pa je opozorila na spoštljiv odnos do hrane. Še vedno je je preveč v smeteh, zato je predlagala, naj bi odvečno hrano učenci odnesli domov v kakšnih škatlicah ali vrečkah in jo dali domačim živalim.

O tem problemu naj se učenci  z razredniki pogovorijo tudi na razrednih urah.

 

K3) Učenci so javno, z dvigom rok, izvolili predsednika ŠP. To je Michel Horn iz 9. a. Podpredsednik pa je Miha Domitrovič iz 8. c. Predstavnika Zdrave šole sta: Ester Horn iz 4. a in Franc  Absec iz 7. c.

Za sestanek občinskega ŠP pa sta bila izvoljena: Marko Mikunovič in Michel Horn, oba iz 9.a.

K4) Pri zadnji točki ni bilo še nobenih idej, pripomb s strani učencev.

 

Sestanek smo končali ob 8.15.

 

Zapisnik napisala: Marija Špringer, mentorica ŠP

]]>

Dostopnost