<![CDATA[Sestanek je bil 25. 10. 2018, od 7.30 do 8.30 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj. Prisotni so bili vsi člani oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ni pa bilo predstavnikov iz 8. b in 9. b.

 

Dnevni red je bil naslednji:

  1. aktualne zadeve na šoli (nagovor ge. Alenke Mravinec, vodje Šolske prehrane; nagovor pomočnice ravnateljice, ge. Sonje Malnarič; nagovor ravnateljice, ge. Damjane Vraničar)
  2. razno

Sestanek sta vodila predsednik ŠP, Michel Horn iz 9. a in podpredsednik ŠP, Miha Domitrovič iz 8. c. Oba sta vse prisotne člane lepo pozdravila. Zapisnik pa je pisala mentorica Marija Špringer, na koncu pa ji ga je pomagala dopolniti še bibliotekarka Urša Prus, ker je imela mentorica 1. in 2. uro nadomeščanje v 2. a in sestanek se je, pač, zavlekel do 8.30.

K1) Michel Horn je najprej povzel nekaj alinej s 1. sestanka (za vse tiste člane, ki jih na 1. sestanku ni bilo), omenil je, kako smo glasovali za njuno vodstvo, za izvolite članov učencev za Zdravo šolo. Potem pa je podal besedo ge. Alenki Mravinec, vodji Šolske prehrane.

Ga. Mravinčeva je temeljito analizirala, kako pri razdeljevanju šolskih malic in kosil potekajo postopki. Reditelji pridejo po malico. Nekateri učenci  konstantno malicajo v jedilnici, ostali pa si odnesejo malico v razrede, kjer tudi učenci le-to pojedo.

Omenila je sortiranje odpadle hrane (pri malici in kosilih) v posebne zabojčke.  Dotaknila se je neprimernega odnosa nekaterih učencev do hrane nasploh. Veliko hrane se še vedno, kljub opozarjanju s strani učiteljev, znajde v smeteh.

Tudi prisotni učenci so opozorili na ta neprimeren odnos do hrane, tako v njihovih razredih, kot tudi v jedilnici (pred začetkom pouka, ko marsikateri učenci še vedno puščajo ostanke embalaže od kupljene hrane v sosednji trgovini – plastenke, plastične vrečke, energijske pijače,…). Nekateri učenci pa potem hrano pri malici odklanjajo, ker se zjutraj nasitijo s kupljeno, nezdravo hrano. V Šolskem kažipotu je napisano, da je odhajanje učencev iz avtobusov, pred in po pouku v trgovino, prepovedano. Veliko otrok se tega ne drži, zato bodo učitelji in razredniki te učence še enkrat opozorili, zelo priporočljivo pa bi bilo, da jih na to opozorijo tudi starši.

Nekaj pohval je bilo izrečenih tudi s strani učencev na račun učiteljev, recimo pohvalili so profesorja Alojza Hudeljo, ki po koncu malice vztraja pri učencih, da si vzame vsak kos določenega sadja, da se to ne zavrže ali ostane. Tudi pri učiteljici Heleni Željko imajo možnost učenci v razredu v posebnem peharju pustiti sadje, ki lahko ostane za naslednji dan ali šolsko uro za vse tiste učence, ki si to želijo pojesti. S takšnimi načini zmanjšamo možnost, da sadje pristane v smeteh ali odvečnih zabojčkih. Tudi kuharice po vsakodnevni delitvi malic postavijo ostanke sadja v posodice pred kuhinjo, da si jih lahko učenci kadarkoli vzamejo.

Pohvaljeni so bili tudi učitelji 1. in 2. triade, ker imajo to že utečeno, da učencem pustijo ostalo sadje v razredih in si ga le-ti lahko vzamejo pozneje ali naslednji dan.

SKLEPVsi prisotni smo se strinjali, da je po malici vsak učenec najprej sam dolžan pospraviti svoje ostanke hrane in embalaže, potem to storijo tudi dežurni reditelji, pa naj bo to v razredih ali jedilnici. Na to jih bodo še naprej opozarjali učitelji, pa tudi drugi učenci bodo opozarjali na to svoje vrstnike. Za vsako neprimerno vedenje bodo učenci  primerno sankcionirani.

Še enkrat priporočamo, naj učenci nosijo s sabo ali vrečke ali embalaže, kamor bi spravili svojo hrano, ki je ne morejo pojesti, pa bi jo lahko odnesli domov in bi jo pojedli doma, ali pa bi jo dali, na primer, hišnim ljubljenčkom in drugim živalim. To je vzgojno, ne pa, da se hrana odvrže v smeti.

Kar se pa uhajanja učencev v trgovino pred ali po pouku tiče, je nazorno povedal eden od sedmošolcev: »Če smo prišli v šolo, potem bodimo v šoli, ne pa po trgovinah, ulicah, …!«

Na šoli ne bi smelo biti učenca, ki bi bil lačen ob tolikšni malici in kosilih.

 

 Pomočnica ravnateljica,  ga. Sonja Malnarič, je povedala, da je bil v sredo, 24. 10. 2018, po malici na šoli neljub disciplinski dogodek. Nekaj učencev (vodstvo s svetovalno službo še raziskuje, kateri učenci so to bili) iz 9. b je namreč iz razreda v 1. nadstropju metalo hruške v atrij šole in okna učilnice nasproti tega razreda. To je bil skrajno neprimeren dogodek, ki bo dobil svoj epilog v sankciji teh učencev.

Kadar imajo učenci za malico lešnike ali kakšne druge oreščke, se veliko učencev s tem obmetava in le-to pristane na tleh. To je skrajno neprimerno dejanje.

 

SKLEP: Šola je tudi vzgojna ustanova in za takšna dejanja so potrebni ustrezni vzgojni ukrepi.

 

Ravnateljica, ga. Damjana Vraničar, pa je povedala, da se z vsem povedanim v zvezi s prehrano strinja. Omenila je, da nas v novembru čaka Tradicionalni slovenski zajtrk in da moramo hrano spoštovati.

Ravnateljica se je dotaknila odmora pri malici. Ta odmor naj bi po jesenskih počitnicah trajal 20 minut in ne več 25 minut, kot je bilo dolgo let. Na vseh belokranjskih in drugih šolah v Sloveniji trajajo odmori za malico od 15 do 20 minut. Tistih 5 minut pa bi pridobili raje za odmor, ko učenci hodijo na kosila, to je po 5. učni uri. Sedaj se 5. učna ura zaključi 12.45, po novem bi bila zaključena ob 12.40. Kosilo bi tako nekateri učenci do prvega razvoza pojedli in še pravočasno prišli nanje (prvi razvoz za smer Ručetna vas je ob 13.55).  Ta predlog so podali tudi nekateri starši na  sestanku Sveta staršev (predvsem je bilo to mišljeno za šestošolce).

SKLEP: S to ravnateljičino obrazložitvijo glede spremembe časa pri odmorih so se učenci strinjali.

K2) Predsednik Michel Horn in podpredsednik Miha Domitrovič sta nato podala pobudo, naj učenci še kaj vprašajo, pohvalijo, pripomnijo, dodajo.

En učenec je pripomnil, da se v nekaterih učilnicah ne sliši zvonjenja šolskega zvonca ne obvestil po šolskem radiu.

Spet drugi učenec je opozoril, da je včasih pri 2. ali 3. razvozu učencev za kakšno smer premajhen avtobus za vse čakajoče; da bi moralo podjetje MPOV poskrbeti za primeren razvoz učencev, kjer bi vsak učenec moral sedeti na svojem sedežu in ne stati ali se »stiskati« z drugim učencem.

V učilnicah kažejo stenske ure različni čas, so pripomnili nekateri učenci.

Eden od učencev je opozoril na varnost učencev v šoli. Zdi se mu, da morda dežurni učenec ni dovolj in da bi po njegovem mnenju bilo treba šolo zaklepati od pričetka 1. do konca 5. ure.

 

Na vse pripombe je ravnateljica odgovorila in dodala, naj gredo vsi odgovori v SKLEP: V začetku novembra bo serviser pregledal vse primerne naprave za zvok v učilnicah in se bodo zvonjenje in obvestila spet slišali.

Hišnika bosta med jesenskimi počitnicami uskladila čas vsem nameščenim stenskim uram v učilnicah, saj tako in tako v teh dneh prehajamo na zimski čas.

Vodstvo bo obvestilo podjetje MPOV glede gneče na določenih relacijah voženj za učence in bo moralo le-to urediti, uvesti 2 avtobusa za razvoz, če je to potrebno.

Če kateri od avtobusov zamuja, obvesti podjetje PMOV dežurne učitelje na šoli, ki potem s čakajočimi učenci počakajo na postajališču. To je že od lanskega šolskega leta urejeno in so bili nekateri učitelji s strani prevoznika glede tega pohvaljeni za vestno obveščanje in varstvo otrok. Če morajo učenci počakati na avtobus, ki zamuja več kot 10 minut, lahko le-ti čakajo nanj v knjižnici.

Ravnateljica je povedala, da šole ne smemo zaklepati zaradi varnosti učencev, ker šola nima požarnih izhodov. Ti pa bodo nameščeni ob novogradnji šole.

V adlešički šoli pa bodo na vhodna vrata namestili »varnostno kljuko –bunko«, ki bo preprečevala dostop komurkoli od zunaj. Za namestitev varnostnika pa, tako v matični kot podružničnih šolah, ni potrebe.

Prav tako je dovolj nameščen en učitelj za varstvo na postajališču pred OŠ Loka, včasih sta tudi dva. Če ima kateri od učencev kakšen problem, naj se obrne na dežurnega učitelja. Ta nosi varnostni brezrokavnik z napisom »dežurni učitelj«, tako je vsem viden in bo vedno pomagal ob kakršnihkoli težavah.

Na postajališču se nahajajo tudi dijaki bližnje Srednje šole Črnomelj, ki tudi čakajo na avtobuse in celo včasih učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Ravnatelja omenjenih šol sta bila opozorjena o neprimernem obnašanju nekaterih dijakov in učencev, ti bodo tudi kaznovani, ker se pač morajo na postajališču primerno in dostojno obnašati. Ni jim pa dovoljeno se zadrževati v garderobah in avli naše matične šole. Kulturno pa se morajo obnašati vsi učenci in dijaki obeh šol, to je odgovornost vsakega učenca.

 OB zaključku obsežnega razgovora na sestanku ŠP sta predsednik Michel Horn in ravnateljica opozorila vse prisotne učence, naj vse informacije »prenesejo« v posamezne oddelčne skupnosti svojim vrstnikom in razrednikom ter ostalim učiteljem in naj se vsi skupaj držimo zastavljenih ciljev in sklepov.

 

Zapisnik napisali: Marija Špringer, mentorica ŠP in Urša Prus, bibliotekarka]]>