<![CDATA[Sestanek je bil 27. 11. 2018, od 7.30 do 8.15 v predavalnici OŠ Loka. Prisotni so bili vsi predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, ni pa bilo predstavnikov iz 4. c, 6. c (imeli so zdravniški pregled), 8. b in 9. b.

Prisotni sta bili še: ga. Alenka Mravinec, vodja šolske prehrane in mentorica ŠP, Marija Špringer, ki je tudi pisala zapisnik.

Sestanek sta vodila: Michel Horn iz 9. a (predsednik ŠP) in Miha Domitrovič iz 8. c (podpredsednik ŠP).

 

Dnevni red je bil naslednji:

  1. pregled sklepov 2. sestanka (poročilo ge. Alenke Mravinec)
  2. »Kakšno šolo si želimo imeti? » oblikovanje osnutka na podlagi učencev (letošnja tema Šolskega parlamenta)

K1) Ga. Alenka Mravinec, vodja šolske prehrane, je poročala, da se je odnos do hrane, ki ostaja pri malici in kosilih, s strani učencev, že bistveno izboljšal, ni pa še v redu. Tudi dežurna kuharica je povedala, da reditelji že kar v redu reciklirajo odpadke hrane v zabojčke.

Še vedno pa hrana ponekod v oddelčnih skupnostih po obrokih ostaja in le nekaj učencev se jo potrudi odnesti domov v embalaži (vrečki ali škatlici) ali jo pa pojedo pozneje. Tudi dežurni učitelji na to učence ves čas opozarjajo.

Ga. Mravinčeva je povedala, da je slab odnos s strani učencev tudi do šolske lastnine, predmetov (klopi, stolov,  ogledal, polic za rože, školjk na WC-jih, …).

Nekateri učenci so jo opozorili, da so v WC-jih v straniščnih školjkah našli copate, odvrženo sadje, zvezke, kruh, vrečke in podobne stvari.

Učenci petošolci so povedali, da so predvsem WC-ji v starem delu šole v slabem higienskem stanju. Zato pa so v glavnem krivi učenci sami, ker jih v takem stanju zapuščajo.

Nekaj pripomb je bilo povedanih tudi  na račun WC-jev v novem delu šole. Nekatera dekleta zelo onesnažijo straniščne školjke, mečejo preveč papirja po tleh ali v WC. Ob ogledalih se grdo obnašajo in preklinjajo ter kričijo. Tako obnašanje moti predvsem deklice iz nižjih razredov.

Na moških WC-jih pa nekateri fanti namerno pustijo teči vodo iz pip, da le-ta potem teče po tleh.

Ravnateljica pa nas je že na prejšnjem sestanku opozorila, da bo z novogradnjo starega dela šole tudi WC-jev več  in  le-ti bodo večji.

Vsekakor pa mora vsak učenec najprej sam poskrbeti, da bodo WC-ji v dobrem stanju, čisti in nepoškodovani, ko jih zapusti.

 

SKLEP: Vsi prisotni učenci na sestanku so se strinjali, da bodo na razrednih urah poudarili ta odnos do hrane in šolskih stvari – lastine, da se bodo pogovorili z razredniki in sošolci o izboljšanju razmer.

Učenci, ki bodo namerno uničevali šolsko lastnino, bodo za to primerno kaznovani (poravnava škode s strani njihovih staršev, družbeno-koristno delo teh učencev,…). Vsekakor se bodo z njimi pogovorile tudi ali ravnateljica ali pomočnica ali svetovalna delavka.

Tudi dežurni učitelji naj pri malici, kosilih, v avli ter 1. nadstropju novega dela šole, med odmori  vestno in dosledno dežurajo in opozarjajo učence ob morebitnem neprimernem vedenju.

Tudi učenci so dolžni opozarjati svoje sošolce ob takšnih dogodkih. Če pa to ne zaleže, naj opozorijo razrednike, vodstvo šole, druge učitelje, knjižničarki, svetovalno službo, ki bodo primerno ukrepali.

Dežurni učenec, ki dežura ob vhodu v šolo, je lahko le tisti, ki ga določi razrednik iz 8. ali 9. razredov in ki ni bil še kaznovan.

 

K2) Učenci so naredili tudi miselni vzorec s pomočjo njihovih idej, kaj bi radi na šoli izboljšali. Ta miselni vzorec bosta na plakat »postavili« sedmošolki Lea Vrtin in Živa Barič. Plakat bomo nato nalepili na pano pred knjižnico.

Učenci so predlagali naslednje:

  • nove garderobne omarice v starem in novem delu (to vedo, da bodo ob novogradnji narejene);
  • strinjajo se, da se učence, ki storijo prekršek, nemudoma primerno kaznuje;
  • potrebni so večkratni razgovori z ravnateljico in učenci, ki so kakorkoli poredni in delajo škodo;
  • nadzor nad medvrstniškim nasiljem na šoli;
  • primerna razporeditev preizkusov znanj med šolskim letom;
  • strinjajo se z doslednostjo in »strogostjo« učiteljev pri pouku (učitelji si naj pridobijo avtoriteto nazaj, ob preverjanjih in preizkusih naj zahtevajo znanje);
  • opozarjanje in spremljanje, naj ne hodijo učenci in dijaki sosednjih in drugih šol na našo šolo.

Sestanek smo končali ob 8.15.

 

Priloga: lista prisotnih učencev in učiteljic

Zapisnik napisala: Marija Špringer, mentorica ŠP]]>