<![CDATA[Sestanek je bil 17. 1. 2019, od 7.30 do 8.15. Prisotni so bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, razen iz 6. b, 6. c, 7. b, 8. b, 8. c in 9. b.

Prisotni sta bili še pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič in mentorica ŠP, Marija Špringer, ki je bila tudi zapisnikarka.

Sestanek je vodil predsednik ŠP Michel Horn iz 9. a.

Dnevni red je bil naslednji:

  1. pregled sklepov 3. sestanka ŠP
  2. pregled uresničenih idej in pobud učencev s plakata na temo Šolstvo in šolski sistem
  3. podrobnejša seznanitev članov ŠP s temami za občinski parlament
  4. razno

K1) Učenci so povedali, da so se odnosi do hrane in obnašanje pri malicah in kosilih bistveno izboljšali. Reditelji večinoma pospravljajo mize, pa tudi učenci sami. Učitelji dosledno dežurajo pri malicah in kosilih. Tudi vodja šolske prehrane, ga. Alenka Mravinec, čeprav ni bila na sestanku, je to vse predhodno potrdila.

Vendar v posameznih oddelčnih skupnostih je še kakšna izjema, ki se ne drži dogovorov, učenci  pa bodo na to opozorili razrednike, da stvari uredijo.

Nekaj učencev je pripomnilo, da nekateri učenci manjkajo takrat, ko bi morali biti ustno ali pisno preverjani. Takšne učence razredniki opozorijo, da je takšno početje neprimerno, saj morajo biti učenci pač nekako ocenjeni.

Učenci so pohvalili učitelje, da dosledno dežurajo na hodnikih, v avli, pri malici, kosilih in na postajališču pred šolo.

Učenci tudi manj uničujejo šolsko lastnino.

Če kateri od učencev krši šolski red in pravila, je »kaznovan« tudi tako, da opravi družbeno koristno delo, npr.: pomaga v knjižnici, hišniku, in to ne med poukom, pač pa po pouku.

Učenci iz 8. in 9. razredov dežurajo pri vhodu in pomagajo raznositi malico kuharicam pred glavnim odmorom. Učenci, ki so bili že kaznovani, ne dežurajo.

Kot so opazili učenci, še vedno nekateri dijaki srednje šole hodijo skozi hodnik naše šole v srednjo šolo Črnomelj. Ravnateljico, go. Damjano Vraničar, bi prosili, če bi lahko še enkrat seznanila ravnateljico srednje šole, naj opozori dijake, da tega ne bodo več počeli.

Učenci se tudi strinjajo, da je šola med odmori zaklenjena. Dežurni učenec pa odklepa vrata po potrebi.

SKLEP: Ravnateljica, ga. Damjana Vraničar, naj sporoči ravnateljici srednje šole Črnomelj, naj njihovi dijaki ne hodijo skozi hodnik naše šole v srednjo šolo.

K2) Želje in pobude s plakata, ki stoji na panoju pred knjižnico in so ga uredili učenci, člani ŠP, pa so naslednje:

  • odnosi med učenci in učitelji ter med učenci so večinoma v redu. Če se kateri od učencev grdo obnaša do sošolca ali do učitelja, se to sproti uredi. Tudi učitelji se do učencev spoštljivo obnašajo. Nekateri učenci so tudi povedali, da so začeli bolj spoštovati učitelje, kar je tudi prav;
  • če učenci kršijo pravila šolskega reda, se jih na to opozori in če se jih ne držijo, so ustrezno kaznovani. Vodstvo šole, svetovalna služba, razredniki se temi učenci najprej pogovorijo. S tem se člani ŠP strinjajo;
  • razporejenost pisnih preizkusov znanja je skozi šolsko leto primerno;
  • učenci se strinjajo, da je učitelj pri pouku »bolj strog«, dosleden, da se več naučijo in da je disciplina boljša;
  • omaric za učence v garderobnih prostorih v tem šolskem letu ne bo možno postaviti, to je predvideno ob novogradnji starega dela šole;

K3) Predstavniki učencev ŠP se bodo v tem mesecu intenzivno pripravljali na občinski ŠP, ki bo nekje v  drugi polovici meseca februarja ali v začetku marca 2019. Teme pa so naslednje: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja in šola za življenje.

Dva učenca iz sedmega in osmega razreda sta pohvalila učiteljico Heleno Željko in  učitelja Alojza Hudeljo, da pri pouku dostikrat povesta tudi kakšen nauk, pomemben za življenje nasploh.

K4) Pri zadnji točki dnevnega reda učenci niso imeli več pripomb, pobud. Pomočnica ravnateljice, ga. Sonja Malnarič, pa je učencem naročila, naj vse informacije, ki smo jih slišali, se pogovarjali o njih na sestanku, posredujejo sošolcem in razrednikom na razrednih urah. Zapisnik vseh sestankov ŠP pa lahko tako učenci, učitelji in starši, preberejo  na šolski spletni strani. Sestanek smo končali ob 8.15.

Priložena je lista prisotnih učencev in učiteljev.

 

Zapisnika zapisala: Marija Špringer, mentorica ŠP

 ]]>