Datum: 19. 10. 2021 ob 7. 30

Prisotni so bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, odsotni pa so bili predstavniki 7. a razreda ter zaradi karantene predstavniki 6. razredov in 7. c razreda.

Dnevni red:

1. Predstavitev mentorja in predstavnikov oddelčnih skupnosti

2. Nagovor pomočnice ravnateljice in vodje šolske prehrane

3. Izvolitev vodstva in predstavnikov Zdrave šole

4. Plan dela v šolskem letu 2021/22

5. Pobude in predlogi

Ad 1.

Mentor Šolske skupnosti in šolskega parlamenta v šolskem letu je Tomaž Grdešič. V šolsko skupnost so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. V letošnjem letu imajo učenci od 1. do 3. razreda pouk v Poslovni hiši Stratus. Za učence 2. in 3. razreda bo naknadno organiziran še ločen sestanek.

Ad 2.

Pomočnica ravnateljice je nagovorila učence in  jih vzpodbudila k sodelovanju pri aktivnostih v okviru šolske skupnosti in šolskega parlamenta. Pozvala je tudi k tesnemu sodelovanju med vodstvom šole in predstavniki šolske skupnosti.

Učence je nagovorila tudi vodja šolske prehrane, ki je poudarila pomen ločevanja hrane ter pozitivnega odnosa do hrane.

Ad 3.

Za predsednico šolske skupnosti je bil z večino glasov izvoljena Anja Tomanič (9. a), za namestnika in zapisnikarja Sara Majerle (9. a), Predstavniki Zdrave šole so Anej Frice (9. c), Sergej Čadonič (8. c) in Ester Horn (7. b).

Ad 4.

Mentor je predstavil načrt dela in dejavnosti. Naredila se bo enotna skupina šolske skupnosti v aplikaciji MS Teams, kjer se bodo objavljale informacije o šolski skupnosti.

Tudi letos bo šolski parlament potekal na temo Moja poklicna prihodnost.

Predvideni so mesečni sestanki šolske skupnosti, za naslednji sestanek je predvidena izvolitev predstavnikov šole za občinski parlament.

Ad 5.

Dogovori se, da se bodo sestanki šolske skupnosti prilagajali stanju COVID epidemije v državi in bodo po potrebi potekali tudi na daljav ali pa mešano – v živo in na daljavo, če bo več oddelkov v karanteni.

Anej Frice predlaga, da bi se v šoli zopet prodajali rdeči noski za dobrodelne namene. Učitelji se bomo pozanimali o možnosti tega in sporočili, kako bi se to izvedlo.

Izpostavi se tudi problematika zbiranja sredstev za valeto, ker so zaradi COVID ukrepov šolske prireditve v veliki negotovosti.

Vzpodbudi se učence nižjih razredov, da prinesejo čim več papirja za zbiralno akcijo in tako pomagajo 9. razredom.

Podravnateljica je učence pozvala tudi k dobrodelnosti. Vzpodbudila jih je, naj sodelujejo v akciji »Stara igrača za novo veselje« in naj tekom tedna prinesejo stare igrače v njeno pisarno.

Učenci naj sodelujejo tudi pri zbiranju zamaškov, vsak oddelek naj v svoji učilnici pripravi škatlo v ta namen.

Učenke 9. razreda so predlagale, da bi kot prejšnja leta po šoli vodili 1. razrede ter jim predstavili šolske dejavnosti in prostore. To bi se organiziralo novembra, če bodo to omogočali COVID ukrepi.

Učenci bodo informacije posredovali svojim sošolcem.

Sestanek smo zaključili ob 8. 10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                                 Predsednica ŠS: Anja Tomanič